Wouters behaalt SRCM-certificering

Wij zijn blij te mogen delen dat wij recent de SRCM-certificering behaald hebben. SRCM, oftewel Social Responsible Credit Management, is een benadering van credit management die streeft naar een sociaal en maatschappelijk verantwoorde aanpak van het incassotraject. Deze aanpak richt zich niet puur en alleen op het incasseren van de vordering, maar ook op het waarborgen van de belangen van alle betrokken partijen, met name de debiteuren.

In plaats van een puur winstgedreven aanpak, legt SRCM de nadruk op het vinden van evenwicht tussen de belangen van de schuldeisers en de debiteuren. Het doel is om op een ethische en respectvolle manier om te gaan met klanten die betalingsachterstanden hebben, terwijl tegelijkertijd de financiële belangen van de crediteur worden beschermd.

Bij SRCM wordt er veel waarde gehecht aan transparantie, communicatie en het bieden van oplossingen. In plaats van direct over te gaan tot zwaardere incassomaatregelen, wordt er gestreefd naar een open dialoog met de debiteur om de situatie te begrijpen en eventuele betalingsproblemen aan te pakken. Er wordt geprobeerd om samen tot werkbare oplossingen te komen, zoals betalingsregelingen of andere vormen van aflossing, die passen bij de financiële mogelijkheden van de debiteur.

Een ander belangrijk aspect van SRCM is de aandacht voor de sociale en maatschappelijke impact van het incassotraject. Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de debiteur en er wordt geprobeerd om oplossingen te vinden die de negatieve gevolgen voor de debiteur en zijn of haar omgeving minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er wordt gekeken naar alternatieve vormen van schuldhulpverlening of dat er wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties om de debiteur te ondersteunen bij het vinden van duurzame oplossingen.

SRCM-certificering is een belangrijke erkenning voor organisaties die zich inzetten voor een verantwoorde en duurzame benadering van credit management. Het certificeringsproces omvat een grondige beoordeling van de bedrijfsprocessen en -praktijken om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de normen en richtlijnen van SRCM. Het behalen van de certificering getuigt van de toewijding van een organisatie aan het waarborgen van ethiek, transparantie en respect in het incassotraject.

Met SRCM als leidraad kunnen organisaties een positieve impact hebben op zowel de financiële resultaten als de maatschappij als geheel. Door een sociale en maatschappelijk verantwoorde aanpak te hanteren, kunnen ze bijdragen aan het verminderen van financiële problemen, het bevorderen van financiële gezondheid en het ondersteunen van duurzame oplossingen voor alle betrokken partijen.